Regulamin Q BOX

 

obowiązuje od 01.05.2015

Niniejszy dokument stanowi zbiór zasad i warunków dotyczących dokonywania zakupów w sklepie internetowym Q BOX – www.qboxed.com - prowadzonym przez przedsiębiorstwo QBX Adela Jarożek z siedzibą w Poznaniu. Regulamin określa zasady zawierania umowy na odległość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek towary znajdujące się w ofercie Q BOX, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią regulaminu.

 

§ 1 Definicje

1. Q BOX/Serwis Q BOX lub Sklep Q BOX – serwis sprzedaży internetowej, dostępny w domenie qboxed.com, a także w innych domenach wskazanych przez QBX Aleksandra Dobroń, w którym prowadzona jest sprzedaż Towarów.

2. QBX Adela Jarożek – właściciel, sprzedawca i administrator Sklepu Q BOX, ulica Fabryczna 37/15B, 61-512 Poznań, NIP: 6961613095, REGON: 366568381

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w ramach Q BOX, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4. Towar – towar oferowany do sprzedaży, prowadzonej w ramach Serwisu Q BOX, w postaci Produktów oraz Zestawów Subskrypcyjnych.

5. Produkt – towar oferowany do sprzedaży bez możliwości zamówienia w ramach cyklicznej dostawy (zamówienie jednorazowe/oferta bez subskrypcji), posiadający określone cechy (np. gramaturę, skład, właściwości) wymienione w opisie zawartym w ofercie.

6. Zestaw Subskrypcyjny – Towar składający się z minimum trzech Produktów wyselekcjonowanych i dobranych przez Q BOX, oferowany do sprzedaży w ramach miesięcznych edycji z możliwością zamówienia cyklicznej dostawy realizowanej dla Klienta raz w miesiącu przy cyklach dłuższych niż jeden miesiąc.

7. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w Q BOX, umożliwiające Klientom gromadzenie wybranych Towarów.

8. Kasa - narzędzie informatyczne dostępne w Q BOX, umożliwiające Klientom złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

9. Rejestracja – proces zakładania Konta w Q BOX.

10. Konto – obszar informatyczny, utworzony dla Klienta w wyniku Rejestracji, zawierający dane dotyczące przeprowadzonych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta Zamówień.

11. Zamówienie – proces zakupu Towarów dokonywany przez Klienta w ramach oferty dostępnej w Serwisie Q BOX.

12. Regulamin – niniejszy regulamin Q BOX, określający zasady działania Q BOX, w szczególności zawierania na odległość oraz wykonywania umów sprzedaży.

13. Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze, z których korzystają Klienci w celu dokonania płatności za zamówione Towary w Q BOX; Q BOX umożliwia wybór jednego z dwóch operatorów płatności, w zależności od waluty zamówienia:

 1. PayU – operator płatności należący do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań. Za pośrednictwem PayU Klienci mogą dokonać płatności za Zamówienie złożone w walucie PLN (polski złoty).
 2. PayPal - operator płatności należący do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie z siedzibą w Luksemburgu, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). Za pośrednictwem PayPal Klienci mogą dokonać płatności we wszystkich walutach dostępnych w QBOX.
 3. Tpay.pl - operator płatności należący do Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. Za pośrednictwem Transferuj.pl Klienci mogą dokonać płatności za Zamówienie złożone w walucie PLN (polski złoty).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Serwis Q BOX prowadzi detaliczną sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.qboxed.com, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Q BOX są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej.

3. Wszystkie ceny zamieszczone w ofertach Q BOX są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

4. Prezentowana oferta jest ważna do wyczerpania zapasów magazynowych lub do czasu usunięcia jej przez Q BOX.

5. Klientami Sklepu Q BOX mogą być wyłącznie osoby, które zapoznały się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia.

6. Q BOX zastrzega, że zdjęcia Towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich rodzajów Towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie wpływają na jakość i opis oferowanego Towaru.

 

§ 3 Warunki sprzedaży

1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Q BOX poprzez podanie danych warunkujących poprawną realizację Zamówień tj.: imienia, nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa, adresu, numeru telefonu, a także danych dostępowych do Konta: adresu e-mail oraz hasła.

2. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem dokonania Rejestracji.

3. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu Q BOX po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

4. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz podczas dokonywania zakupów poprzez Serwis Q BOX. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych na Koncie, Klient zobowiązany jest do ich zaktualizowania przed złożeniem kolejnego Zamówienia, korzystając ze stosownych opcji dostępnych na stronach internetowych Q BOX. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania lub utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

5. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrane produkty do Koszyka, a następnie wypełnić wymagane formularze w Kasie. Informacje podane przez Klienta w Kasie są niezbędne do prawidłowego zrealizowania Zamówienia i obejmują następujące dane: imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, adres do rachunku, adres do dostawy, numer telefonu, adres e-mail, sposób dostawy oraz metodę płatności. Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na Konto formularze w Kasie wypełniają się automatycznie danymi podanymi na etapie Rejestracji.

6. Serwis Q BOX umożliwia również złożenie Zamówienia bez Rejestracji Konta. W tym przypadku Klient powinien wypełnić odpowiedni formularz na etapie składania Zamówienia w Kasie, zawierający imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, adres do rachunku, dokładny adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, sposób dostawy oraz metodę płatności.

7. Wskazanie dokładnego adresu dostawy jest niezbędne do złożenia Zamówienia i jego poprawnej realizacji. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko po uzgodnieniu z Serwisem Q BOX oraz przed przekazaniem Towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia.

8. Q BOX nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki.

9. Po poprawnym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia przez Q BOX, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Brak otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie została zawarta.

10. W wyjątkowych przypadkach, jeśli realizacja przyjętego i potwierdzonego Zamówienia nie będzie możliwa, Serwis Q BOX niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, informując go o zaistniałej sytuacji oraz proponując formę jej rozwiązania.

11. Zamówienia na określoną w ofercie miesięczną edycję Zestawu Subskrypcyjnego przyjmowane są do ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca.

12. Klient może dokonać zmiany w Zamówieniu lub zrezygnować z jego realizacji w całości, jeżeli nie zostało jeszcze wysłane.

13. Klient ma prawo do rezygnacji z Zamówienia na Zestaw Subskrypcyjny z opcją subskrypcji w każdym momencie jego realizacji. W tym celu Klient zobowiązany jest skontaktować się z Q BOX drogą mailową lub wypełnić odpowiedni formularz zwrotu dostępny w Serwisie Q BOX, podając w nim wszystkie wymagane informacje. Z tytułu rezygnacji z Zestawu Subskrypcyjnego Serwis Q BOX nie pobiera żadnych opłat.

14. Realizacja każdego Zamówienia złożonego w Sklepie Q BOX wymaga dokonania zapłaty przez Klienta.

15. Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Q BOX jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 

§ 4 Płatność

1. Płatności w ramach Q BOX dokonywane są przez Klientów:

- za pośrednictwem oraz metodami udostępnianymi przez Operatorów płatności – w szczególności z użyciem kart płatniczych umożliwiających płatności internetowe oraz przelewów bankowych,

- przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem (za pobraniem),

- zwykłym przelewem bankowym po otrzymaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia.

2. W przypadku wyboru opcji opłacenia Zamówienia metodami udostępnianymi przez Operatorów płatności, gdy płatność nie zostanie zakończona poprzez zaksięgowanie środków na koncie Q BOX u Operatora płatności, zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji. Zamówienie będzie realizowane dopiero w momencie jego złożenia i opłacenia należnej za niego sumy. Potwierdzeniem obu warunków jest zmiana statusu zamówienia z "Zarejestrowane" na "Opłacone".

3. W przypadku złożenia Zamówienia z opcją Płatne przy odbiorze, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą jego potwierdzenia. Potwierdzeniem zamówienia jet e-mail wysyłany przez Q BOX z informacją o złożonym Zamówieniu. Zamówienie z tą opcją dostawy otrzymuje status "Płatne przy odbiorze".

4. W przypadku wybrania opcji zapłaty poprzez standardowy przelew bankowy Zamówienie otrzymuje status "Czekamy na zapłatę" i zostanie przyjęte do realizacji dopiero w momencie potwierdzenia wpłynięcia należnej kwoty na rachunek bankowy Q BOX. Potwierdzeniem otrzymania zapłaty przez Q BOX będzie zmiana statusu zamówienia na "Opłacone".

5. Q BOX oczekuje na realizację przelewu bankowego przez okres 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia z opcją płatności "Przelew bankowy". Jeśli w tym terminie Q BOX nie stwierdzi wypływu środków, skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia sytuacji i potwierdzenia ewentualnej anulacji Zamówienia.

6. Cena Towaru podana w jego opisie nie obejmuje kosztów transportu i dostawy złożonego Zamówienia. Jeśli do Zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, ich wysokość zostanie wskazana odrębnie w trakcie procesu składania Zamówienia w Kasie. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna w opisach Towarów.

7. Na wniosek Klienta Q BOX wystawia dowód sprzedaży w postaci faktury VAT. Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres info@qboxed.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie qboxed.com.

 

§ 5 Dostawa

1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Q BOX jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

2. Czas wysyłki Zamówienia uzależniony jest od rodzaju nabytych Towarów.

3. Zamówienia na Produkty dostępne w ofercie Q BOX są realizowane w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie Q BOX, na koncie Q BOX u Operatora płatności lub od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia przy wyborze opcji "Płatne przy odbiorze".

4. Zamówienia na Zestawy Subskrypcyjne dostępne w ofercie Q BOX są realizowane w ramach dwutygodniowych okresów dostaw. Zamówienia złożone do 15. dnia miesiąca są realizowane w terminie od 16. o 20. dnia miesiąca. Zamówienia złożone od 16. dnia miesiąca do jego zakończenia są realizowane w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca. Warunkiem realizacji Zamówień na Zestawy Subskrypcyjne jest zaksięgowania środków na koncie bankowym Q BOX lub na koncie Q BOX u Operatora płatności (dotyczy opcji płatności: Tpay, PayPal, przelew bankowy) lub potwierdzenie złożenia Zamówienia z opcją Płatne przy odbiorze.

5. Q BOX zastrzega sobie prawo do skrócenia terminów dostawy o czym każdorazowo poinformuje Klientów na swojej stronie qboxed.com.

6. Wysyłka towarów odbywa się pod adresy z całego świata, na terenach gdzie świadczone są powszechne usługi pocztowe.

7. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Klient.

8. Zalecane jest dokonanie sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera przez Klienta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie (np. zerwane taśmy, uszkodzony foliopak), Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Q BOX. Jeśli sporządzenie protokołu z przedstawicielem przewoźnika nie jest możliwe, Klient powinien powiadomić Q BOX o zaistniałych uszkodzeniach bez zbędnej zwłoki.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest QBX Aleksandra Dobroń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Serwisu Q BOX, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży, a także w celach ich archiwizacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

2. QBX Aleksandra Dobroń zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. QBX Aleksandra Dobroń sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

6. QBX Aleksandra Dobroń zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy QBX Aleksandra Dobroń zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

7. Dokonując zakupu w Serwisie Q BOX i wybierając formę płatności, której Operatorem jest serwis Tpay, klient wyraża zgodę na przekazanie danych niezbędnych do finalizacji transakcji serwisowi Tpay.com z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. marcin 73/6

8. Dokonując zakupu w Serwisie Q BOX i wybierając formę płatności, której Operatorem jest serwis PayPal, klient wyraża zgodę na przekazanie danych niezbędnych do finalizacji transakcji firmie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie z siedzibą w Luksemburgu, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

 

§ 7 Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację wobec Q BOX, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru z umową (Towary posiadają wady fizyczne lub prawne) - rękojmia, a także jeżeli działania Q BOX przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z przepisami prawa bądź postanowieniami Regulaminu.

2. Serwis Q BOX odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamianie sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z 24.02 2002 r., nr 31 poz. 258), Klient powinien zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru z umową niezwłocznie, nie później niż:

 1. w terminie 3 dni od otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego, z zastrzeżeniem, że zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia;
 2. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu oraz dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

4. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Q BOX, wysyłając e-mail na adres info@qboxed.com lub w formie listu poleconego na adres Q BOX (patrz par. 1 pkt 2).

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, opis transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytuły niezgodności Towaru z umową Klient może zażądać od Q BOX: obniżenia ceny Towaru, wymiany Towaru na nowy wolny od wad, usunięcia wady, odstąpienia od umowy.

7. Klient, który korzysta z uprawnień wynikających z rękojmi, zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu reklamacji na koszt Q BOX na adres QBX Aleksandra Dobroń (patrz par. 1 pkt 2).

8. Q BOX rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail zamieszczony w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. W przypadku odrzucenia reklamacji Q BOX powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji. Produkty zostaną odesłane Klientowi na jego koszt.

10. Jeśli w wyniku postępowania reklamacyjnego będzie konieczny zwrot wpłaty dla Klienta (częściowy lub całościowy), zostanie on zrealizowany tym samym kanałem, którym przeprowadzona była pierwotna płatność, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia woli odstąpienia od umowy przed jego upływem (patrz pkt 2). Odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku Zestawów Subskrypcyjnych odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego Zestawu.

2. Informacja o odstąpieniu od umowy musi zostać przekazana w formie pisemnej poprzez formularz kontaktowy, e-mail wysłany na adres info@qboxed.com lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres siedziby QBX (patrz par. 1 pkt 2).

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

4. Koszt odesłania Towaru do Serwisu Q BOX ponosi Klient.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z Towarów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Q BOX dokonuje zwrotu wszelkich należnych Klientowi płatności za przedmiot odstąpienia od umowy w tym koszty dostarczenia Towaru, jeśli były doliczone do Zamówienia, z którego zwracane są Towary.

7.Q BOX dokonuje zwrotu płatności w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

8. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Q BOX odeśle Klientowi zwrócony Towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy może skutkować znaczącym opóźnieniem jej zakończenia, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

9. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia przed jego realizacją, do momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi.

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach umowy:

 1. o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 8. w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy),
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Rabaty i bony upominkowe

1. Klient może otrzymać od QBX Adela Jarożek rabat na zakupy w Serwisie Q BOX, do wykorzystania w dowolnym Zamówieniu spełniającym zasady skorzystania z danego rabatu, o których Klient każdorazowo będzie poinformowany.

2. Aby skorzystać z rabatu, Klient powinien użyć odpowiedniego formularza w Koszyku, a następnie wpisać symbol otrzymanego kuponu rabatowego.

3. Skorzystanie z rabatu w przypadku Zamówienia wielu Towarów zgromadzonych w jednym Koszyku oznacza, że rabat zostanie rozdzielony proporcjonalnie do wartości Towarów. W przypadku dokonywania zwrotu/reklamacji cena zostanie pomniejszona o proporcjonalną część rabatu, a Klient otrzymuje zwrot faktycznie wpłaconych środków. Kwota rabatu nie zostaje ponownie ujawniona na koncie Klienta.

4. Przyznanego kuponu rabatowego Klient nie może wymienić na gotówkę.

5. W jednym Zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy. Wartości z różnych kuponów rabatowych nie łączą się.

6. Klient może złożyć Zamówienie w Q BOX na bon upominkowy. W tym celu powinien wypełnić formularz dostępny na stronie Q BOX, podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, imię i nazwisko osoby, do której bon zostanie wysłany, adres e-mail, na który Q BOX wyśle bon, wartość bonu oraz jego temat. Opcjonalnie Klient może również wpisać wiadomość, która zostanie wysłana razem z bonem na wskazany adres e-mail.

7. Klient zobowiązany jest do opłacenia wartości bonu upominkowego za pośrednictwem metod udostępnianych przez Operatorów płatności. Bon upominkowy zostanie wysłany do osoby wskazanej w formularzu dopiero po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie Q BOX u Operatora płatności.

8. Bony upominkowe nie podlegają zwrotom.

9. Bony upominkowe wysyłane są tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Q BOX poinformuje o tym Klientów na stronach internetowych Q BOX. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Q BOX, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach na stronach Q BOX.

2. Klienci, którzy rozpoczęli dane Zamówienia w ramach Q BOX, przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizują je na zasadach dotychczasowych.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszelkie spory pomiędzy Q BOX a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na jego wykładnię.